Artikel 1: Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle overeenkomsten tussen de koper en Van Der Ham Trading. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Van Der Ham Trading; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.

Artikel 2: Definities

In deze handelsvoorwaarden wordt onder koper verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die aan Van Der Ham Trading opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 3: Offertes en Aanbiedingen

a) De prijzen van alle producten van Van Der Ham Trading zijn weergegeven in Euro’s exclusief 19 procent omzetbelasting (BTW.) en exclusief porto- en behandelingskosten, tenzij dit anders is vermeld.
b) De prijzen van goederen zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.
c) Van Der Ham Trading kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4: Contract en Levering

a) De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
b) Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Koper Van Der Ham Trading derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
c) Alle via internet bij Van der Ham Trading bestelde producten uit de productcategorieƫn onderdelen en accessoires kunnen na levering niet worden geretourneerd of gerestitueerd.
d) Wanneer een online bestelling op Voordeelhelmenshop.nl wordt geretourneerd en telefonisch of per e-mail een nieuwe bestelling wordt geplaatst, worden hiervoor verzendkosten berekend, ook als het orderbedrag boven het reguliere minimum orderbedrag voor gratis verzending is.

Artikel 5: Onderzoek

a) De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij Van Der Ham Trading daarvan binnen 8 (acht) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
b) Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Van Der Ham Trading de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 
c) Koper dient zich er voor aanschaf zelf van te verzekeren dat bovenstaande geen problemen kan/zal opleveren. Problemen veroorzaakt door het niet juist controleren van bovenstaande zijn voor rekening van koper en geven geen recht op terugname, omruil of restitutie.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

a) Indien Van Der Ham Trading aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
b) Van Der Ham Trading is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Van Der Ham Trading is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
c) Indien Van Der Ham Trading aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Van Der Ham Trading beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.d) De aansprakelijkheid van Van Der Ham Trading is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
e) Van Der Ham Trading is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door een door Van Der Ham Trading is verhandeld product dat op enigerlei wijze is aangepast zonder toestemming van Van Der Ham Trading. 
f) Van Der Ham Trading is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
g) Van Der Ham Trading is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
h) Van Der Ham Trading is in het geval van voertuigen niet aansprakelijk voor afwijkingen van de maximumsnelheden zoals opgegeven door de fabrikant, ook wanneer die maximumsnelheid anders is dan de voorgeschreven maximumsnelheden in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
i) Van Der Ham Trading is in het geval van voertuigen niet aansprakelijk voor afwijkingen van het brandstofverbruik zoals opgegeven door de fabrikant of importeur.

Artikel 7: Garantie

a) Van der Ham Trading geeft gedurende een periode van twaalf/vierentwintig maanden na aflevering garantie op het gehele product.
b) Garantie zoals genoemd in sub a) is exclusief arbeidsuren indien geen gebruik wordt gemaakt van het onderhoudsplan van Van Der Ham Trading.
c) Garantie als genoemd in sub a) geldt niet indien de gebreken het gevolg zijn van normaal te achten slijtage, verkeerde bediening of onoordeelkundige behandeling, gebruik in strijd met de door ons te geven voorschriften, onachtzaamheid, ongeval, het niet nakomen van de onderhoudsvoorschriften en normale onderhoudszorg, aanpassingen aan de CDI (bij voertuigen) of wanneer het product is gerepareerd of gewijzigd zonder onze schriftelijke voorafgaande toestemming.
d) De accu`s vallen niet onder de genoemde garantieregeling in sub a), hierop wordt een garantie gegeven van twee maanden.
e) Garantie als genoemd in sub a) geldt niet als de kilometrage van 3000/6000 kilometer is overschreden.
f) Van de standaardgarantie kan ten tijde van aankoop worden afgeweken ten gunste van onderdelengarantie van de fabrikant of importeur, geldig voor 3 jaar of tot 6000 kilometer. Op deze vorm van onderdelengarantie zijn de voorwaarden van de betreffende fabrikant of importeur van toepassing.
g) Onze verplichtingen uit hoofde van de garantie als gegeven en sub a) strekken niet verder dan het kosteloos repareren of het kosteloos vervangen van een product of onderdeel daarvan; zulks ter keuze van ons en binnen een door ons te bepalen, redelijke termijn.
h) Transportkosten vallen in geen geval onder de garantie.
i) De Koper is verplicht op verzoek van Van der Ham Trading de gelegenheid te geven, om naar aanleiding van haar beroep op de garantie, een onderzoek door een door Van Der Ham Trading aan te wijzen deskundige te laten verrichten, bij gebreke waarvan het recht op garantie vervalt. De uitspraak van deze deskundige zal voor beide partijen bindend zijn. De kosten van bovenvermelde expertise zijn voor rekening van de wederpartij indien het door hem gedane beroep op garantie ongegrond blijkt; ingeval het beroep onterecht blijkt, zijn de kosten van de expertise voor onze rekening.
j) Garantie is niet overdraagbaar.
k) De garantieregeling zoals vermeld in dit artikel geldt tenzij schriftelijk anders met Van Der Ham Trading is overeengekomen.

Vanderham-trading geeft garantie door van importeur. Dit betreft onderdelen garantie op het betreffende voertuig. Dus werkplaats tarief valt hier niet onder. Termijn van de garantie is afhankelijk van wat importeur aanbied als garantie Dit wordt doorgegeven aan de klant. Mits andere voorwaarden worden gesteld en afgesproken door vanderham-trading. Werkplaatstarief, evt ophalen daar uit voortvloeiende transportkosten, vallen niet onder de garantie. Ook uitgesloten zijn o.a slijtbare onderdelen zoals remmen ,banden ,gaskabel, remkabel, remschoenen, lagers ,Op benzinevoertuigen zit op de accu 2 maanden garantie. Garantietermijn elektrische voertuigen wordt tevens doorgegeven aan de klant.


Artikel 8: Betaling en Incassokosten

a) Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Van Der Ham Trading aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Van Der Ham Trading aangegeven.
b) Indien de Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
c) Van Der Ham Trading heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
d) De Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Van Der Ham Trading verschuldigde.
e) Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Indien de Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
f) Van der Ham Trading kan het retentierecht uitoefenen op een voertuig, indien de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan het voertuig niet of niet in zijn geheel voldoet, ook indien het kosten betreft van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan hetzelfde voertuig of indien er andere vorderingen zijn, die voortvloeien uit een contractuele relatie met de opdrachtgever/koper.

Als order geplaatst is en vervolgens wordt geannuleerd dan worden er annuleringskosten in rekening gebracht dit geld voor alle type voertuigen ter hoogte van de aanbetaling met een minimum van 250,- en maximum van 15% van de orderwaarde. Annuleringskosten is onkosten vergoeden die gemaakt zijn i.v.m de bestelling door vanderham-trading.